Job Description

1. ออกแบบ Feature and Operation ของ Product
2. จัดทำ Prototype และการออกไปทำการ Testing เพื่อหา Feedback เพื่อกลับมาพัฒนา Product
3. ค้นหา Insight ทำความเข้าใจ User เพื่อ Define ปัญหา และคิด Solution
4. ทำงานร่วมกับ Business Development, UX/UI Designer และ Developer เพื่อสร้าง Product ออกมาให้เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาได้จริง
5. ทำงานในรูปแบบ Lean Startup [Build-Measure-Learn]
6. วางแผน บริหารจัดการ Project ให้ดำเนินต่อไปข้างหน้าได้
7. อื่นๆ จิปาถะ ที่ถูก Assign ให้ทำ

Qualification

1. มีความสนใจ เข้าใจในการทำ Startup
2. มีความสามารถในการ สัมภาษณ์ เข้าใจกลุ่มลูกค้า ไม่เอียนเอน
3. มีพื้นฐาน ความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
4. มีความเป็น Entrepreneur ในตัว สามารถรับงานและความกดดันได้สูง
5. พร้อมจะปรับตัว เปิดกว้าง สำหรับ รูปแบบหรือวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไป
6. มีความสามารถในการริเริ่ม สร้างสรรค์ วิธีการทำงานใหม่ๆ
7. เรียน Engineering, Business or Related field
8. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ ในการออกแบบ Product เช่น Figma